ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යායපත්‍රය 2 - විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සහ විදේශ සම්බන්ධතා විධිමත් කිරීම

 

2 - විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සහ විදේශ සම්බන්ධතා විධිමත් කිරීම

අපේ බාහිර කටයුතු අමාත්‍යාංශය අවුලක් යැයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති ඔහු විසින්ම ගොඩනගා ගත් මතයක ඉන්නවා. මංගල සමරවීරව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා  කරවිමට ඔහු දරනලද ප්රායත්නය පෙන්වාදෙනවා ඔහුගේ යථාර්ථනිරුපණය එනම්, ඔහුගේ විශාලතම වරද (අනුවණකමින් කරනලද ) අමාත්‍යාංශය විසින් අපේ විදේශ කටයුතු කෙරෙහි කරන ලද අවුල බව. තවදුරටත්, ඔහු මෙය වසන්ත සේනානායකට තහවුරු කළා, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කිරීම පිළිබඳව බැසිල් ඔහුට චෝදනා කරන විට.

 

Read more...
 
Speech of Prof Rajiva Wijesinha In the Votes on the Ministry of Resettlement During the Committee Stage of the Budget Debate, November 17th 2014 (Prepared but not delivered)

Mr Speaker, I rise today to speak in support of the work of the Ministry of Resettlement, and to express the hope that it will accomplish even more in the coming year. Sri Lanka can be extremely proud of its record with regard to Resettlement, which proceeded more quickly than in most other countries affected so badly by terrorism and conflict. When we see the suffering taking place elsewhere in the world, due to extremism – from which we too suffered – but also because of interventions based on arrogant ignorance, we can be thankful that we settled our own difficulties and embarked immediately on reconstruction.


I make no bones about the fact that more could have been done with regard to reconciliation, but with regard to resettlement, and the provision of more than basic infrastructure and services, we have done better I believe than other countries. Of course the achievements with regard to roads and electricity and education are not the work of this Ministry alone, and due credit must go to others too. But perhaps most important in dealing today with the votes of the Ministry of Resettlement, we should note that any shortcomings that remain are in no way the fault of this Ministry.


I should also note the courtesy with which the Minister, the Deputy and the Secretary respond to criticism and suggestions. I have spent much time in the last couple of years discussing issues at Divisional Secretariat level, and I should note that the Ministry is one of the few that always responds with sensitivity to issues that are raised. Most recently they were prompt in requesting information from Seruwawila where the people pointed out that one or two areas had been neglected in the Resettlement process, and I trust they have now provided a remedy.

Read more...
 
A Reform Agenda 2 - Tightening up Foreign Policy and Foreign Relations

President Mahinda Rajapaksa himself is of the view that our Ministry of External Affairs is a mess. His offer to Mangala Samaraweera to make him Foreign Minister indicates his realization that his greatest blunder is the hash the troika that runs the Ministry has made of our international relations. And he confirmed this to Vasantha Senanayake, when Basil accused him of criticizing the Foreign Minister openly.


He had assured Mangala that he would not inflict Sajin Vas Gunawardena on him as a Monitor, which suggests he realizes what a disaster that particular appointment has been. When it was made, he claimed that at least now letters were being answered. That was a necessity, but the power Sajin exercised led to the Minister then abdicating all authority and handing over decision making to his Monitor.


Despite that the crucial letter sent by the Indian Prime Minister before the vote in Geneva in 2012 lay unanswered. In fairness though, that factor is true of our administration in general, and the requirement that letters be answered in three days has been interpreted to mean that at least three days must lapse before a reply is even thought of. One reason I had high regard for Maithripala Sirisena previously, and said so often in my discussions of my work in the North and East as Advisor on Reconciliation, is that his Ministry usually responded to my transmission of complaints from the public. But most Ministries kept silent, though occasionally there were flurries of activity after I had brought the matter up in COPE.

Read more...
 
The President is obstructed by those around him - Sinhala Interview

jfÜ isák msßia ckm;sg jev lrkak fokafk keye

md¾,sfïka;= uka;%S rÔj විජේසිංහ


rfÜ úúO jQ wjia:djkays§ ckdêm;sjrhdg Wmfoia foñka w;sYh l%shdldÍ pß;hla ujd mE pß;hls' uydpd¾h rÔj úfÊisxy uy;d Wiia wOHdmk l%ufõohka úúO me;slvhkag k;= lrñka Tyq rfÜ iuia: wOHdmk l%uh by< kexùug f.k .sh jEhfï m%;sM,hka fndfyduhla wo id¾:l f,i u,aM, ord we;' foaYmd,kfhao ,snr,a mCIh ksfhdackh lrñka ±ä f,i l;dnyg ,la jqKq uydpd¾h rÔj úfÊisxy uy;do fujr fmdÿ wfmaCIlhdg iyfhda.h m< lrñka ffu;%Smd, isßfiak uy;dg tla úh' fï tf,i isÿ jqKq fjkialï ms<sn|j wm Tyq iu. l< ixjdo igykls'


Tn fmdÿ wfmaCIl ikaOdkhg tla jkafka l=uk mokula u;o @

óg i;s y;lg muK fmr cdkêm;sjrKhla mj;ajkakg iQodkï nj wms ±k.;a;d' miq.sh ld,fha wms b;du fyd¢ka lghq;= l<d' WmfoaYk ;k;=f¾ isáh§ ug m%Yak jqfK;a keye' 2011 m%Yak we;s jk úg;a uu Wmfoia ÿkakd' ckdêm;s yß fyd|hs kuq;a ÿka Wmfoiaj,ska lsisjla isÿ jqfKa keye' ckdêm;s jgd isá msßila ksidhs fï ish,a, isÿ jkafka' uu iuyr ;dkdm;s ld¾hdj,g;a Wmfoia § ;sfnkjd' fudlo Tjqka ir;a f*dkafialdg iyfhda.h fokfldg ckdêm;s uyskao rdcmCIg ysf;kjd uu fudlla l,;a jerÈhs lsh,d' 2009 fyd|g lghq;= lrkak ;snqKd' ckdêm;s jfÜ isák msßia ckdêm;sg lsisu fohla lrkak fokafk keye'


b;sx wehs fïjd lshkak bÈßm;a fkdjqfK @

keye' uu ks;ru lshqjd' Wmfoia ÿkakd' kuq;a tajd isÿjqfKa keye' fndÿ n, fiakd ikaOdkh .ek;a lshqjd' isÿjqKq fndfyda foaj,aj,ska f;arefKa ckdêm;s uyskao rdcmCI uyck;dj uf.ka wE;a fjk njhs' W!j ue;sjrKfha§ tys m%;sM, .ek uu l,ska mejiqjd' lsis fohlska jevla jqfKa keye' wjYH mqoa.,hkaf.ka wjYH foa .;af; keye' iuyr wud;HxYj,g ÿka Wmfoia kslx j;=fr .shd jf.a' wOHdmkh" fi!LH fiajd" jD;a;sh mqyqKq" úfoia fiajd lghq;= jeks ñksiqkag mqyqKqj §ï jeks fndfyda foaj,a lrkak yelshdj ;snqKd' Th wud;HxY n,k fldg;a ffu;%Smd,f. wud;HxYh iDcqj ms<s;=re ÿkakd' Tjqkaf. hïlsis ie,iqï ;snqKd' W;=fr ne¨jdyu ixj¾Okh l<d' tal yß kuq;a udkj iïm;a w;ska m%fhdackh .;af; keye' iuyr ñksiaiq fjf<| m%pdrKhka .ek mqyqKqj b,a¨jd fudlo ck;djg f;afrkjd' fïjd neis,a uy;dg lrkak neye' yeu ;eku mqxÑ mqxÑ ;ekaj, l< yels foaj,a ;snqKd' kuq;a lf<a keye' wud;HxYj,skq;a ;o ;SrK .;af; keye' iuyr yomq ie,iqï mßmd,khka ms<sn|j wOHdmk wxYj,g mqyqKq§,d Wmdêh ,nd§ug tajd lrkak .sysx fjkafk ;j;a nekqï wyk tl' b;sx fï jf.a ksoiqka fndfyduhla w;S;h Èyd ne¨jdu lshkak mq¿jka wms ;SrKh l<d' wehs fïjd lrkafk ke;akï wms bkafk lsh,d'

Read more...
 
ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යායපත්‍රය 1- විධායක බලතල අඩු (ඌනනය) කිරීම

විධායක ජනාධිපති සතු බලය අසීමාන්තික බව බොහොසෙයින්ම පිළිගත් කරුණක්. එහෙයින් පොදු අපේක්ෂකයා සඳහා වර්තමානයේ සහයෝගය දෙන්නන් ප්‍රතිඥා දෙනවා මෙම බලය ඌනනය කිරීමට. කෙසේනමුත් මෙම බලය ඌනනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, ඔවුන් මූලික දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති පිලිබඳ අවධානය යොමුකළ යුතුයි, එනම් විශේෂයෙන්ම බල වියෝජනය නම් භාෂිතය කෙරෙහි.

 

මෙය සම්බන්ධ වෙනවා රජයේ අනෙකුත් ආයතනවල බලයන් ගොඩනැගීම පිළිබඳව. එතුලින් විධායකය පාලනයකට යටත්කළ හැකියි. එවැනි ආයතන නම්, රජයේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තුව හා අධිකරණ බලය ක්‍රියාවට නංවන අධිකරණයි. මීට අමතරව අපට අවශ්‍ය වනවා ජනමාධ්‍ය වගේම ජනතා සේවය ශක්තිමත් කිරීමට. මෙය විධායකයේ කාර්යභාරය සඳහා ක්‍රියා කරනවා නමුත් එය ක්‍රියාකළ යුත්තේ ප්‍රතිපත්තිය මතයි එනම් උත්තරීතර ව්‍යවස්ථාවලිය සහ නිතිය අනුව මිස එක් කාලසිමවකදී බලය ක්‍රියාවට නංවන තනි පුද්ගලයන්ගේ උපදෙස් අනුව නොවෙයි.

 

ඉතා හොදින් තෙරුම්ගතයුතු කරුණක් නම්, පොදු අපේක්ෂකයා සඳහා කරන මෙම සියලු කටයුතු නැවත වෙස්මිනිස්ට්ටර් ක්‍රමය සඳහා අනුගත වීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි. මේ සියල්ලට පසු අපි දන්නවා 1970 සහ 1977 බලයට පත්වූ රජයන් දෙකම වෙස්මිනිස්ට්ටර් ක්‍රමය යටතේ සිමා ඉක්මවීම් සඳහා යොමුවු බව. එකල තිබු ප්‍රශ්නය නම්, පාර්ලිමේන්තුව උත්තරීතරය යන මතයයි. එමෙන්ම විධායකය විසින් පාර්ලිමේන්තුව පාලනයට නතු කර තිබීමයි.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 6 of 7